Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » arac icin i zekas marka


Ýþ Zekasý Yenilikler
Ýþ zekasý (BI) yeniliklerin yeni bir dalga ortasýnda olduðunu. Arama uzayda Fikirler, bir hizmet olarak yazýlým ve gerçek zamanlý analitik kuruluþlarýn tam boyutunu yelpazesinde BI ulaþamayacaðý uzatýyorlar. Bu makalede, bu teknolojilerin ve iþletmeler üzerindeki etkilerini bakar.

arac icin i zekas marka  sýra iþ zekasý (BI) araçlarý analiz ve geliþtirilmesinden sorumludur. Özü, dönüþtürme ve yükleme (ETL);, online analitik iþleme (OLAP), raporlama ve özel uygulama geliþtirme O veri ambarý dahil olmak üzere BI çeþitli alanlarda, iþ analiz, tasarým ve geliþtirme deneyimi dört yýl vardýr. Mallikarjunan düzenledi Geçmiþ pozisyonlarýn bir ekibin teknik kurþun ve uygulamalarý geliþtirme yöneticisi içerir., NET veri ambarý ve BI bir moda perakende þirketi için Devamı…
KOBI'ler için ERP (2012)
TEC'in KOBI'ler için yeni ERP değerlendirme modeli daha küçük işletmelerin yazılım gerekliliklerini hedefler. Organizasyonunuzun faaliyet gösterdiği alan çok sayıda değilse ve ERP işlevi iç...
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » arac icin i zekas marka


Biomet, Inc Ýþ Zekasý Baþarý
Biomet, satýþ bilgileri için dünya çapýnda ihtiyaç desteklemek için gerekli ortopedik týbbi ürünleri üreticisi.

arac icin i zekas marka  tüm gösteriler         Ayný baktý, araç satýcýlarý ile mümkün olduðunu bize gösteren edildi         uygulama çözümleri bize gösterdi ise kendi araçlarý onlar teslim ne.          Biomet         lisanslý Vanguard         Çözümler Grubu nun Grafik Performans Serisi ( GPS ),         bir iþ zekasý çözümü mevcut ERP sistemine girmeleri.          GPS tam bir uygulama çözümü olduðunu kanýtladý. Bu ön eþlenen geldi Devamı…
ÖTV Ýþ Zekasý içine Geniþletiyor
ÖTV, süreç sanayi önde gelen tedarikçisi, Ýþ Zekasý (BI) içerecek þekilde ayarlanmýþ kendi iProcess.SCT ürün geniþletmiþtir.

arac icin i zekas marka  kuruluþlar oluþturmak için gerekli araç kitleri uzak alýr kendi         Kendi entegrasyon ve son kullanýcý çözüm. Baþka bir eðilim doðru bir hareket olduðunu         belirli hedef eþsiz ihtiyaçlarýný sanayi özel ürünler         dikey pazarlar. ÖTV BI sunan bu eðilimlerin her ikisi de bir örnektir. Birçok         BI satýcýlarý sadece mevcut olan bu iki trendleri takip baþlýyor         projeleri büyük bir kalkýnma projesi olma Devamı…
Ýþ Zekasý Projesi Baþarý Beþ Adým
Birçok iþ zekasý (BI) projeleri beklentilerini yetersiz kalmaktadýr. Kuruluþlarýn baþarýsý diðer kuruluþlar yaþamýþ bir metodoloji ve kriter uygulamak sürece, BI uygulamalarý istenen sonuçlarý saðlamak için baþarýsýz olabilir. Bu makale BI çözümleri uygularken kuruluþlar almalýdýr beþ adým tanýmlar.

arac icin i zekas marka  uygulama olarak çalýþan bir araç uygulanmasý arasýndaki fark yaratabilir. 2. Adým. Kullaným Beklentileri belirlenmesi BI kez bir organizasyon içinde uygulanan, kullaným genellikle ilk beklentilerin ötesinde büyür. Örneðin, bir kuruluþ zaman gerçekte bir aylýk olarak 400 kullanýcý sorgu veri üzerindeki BI çözümü, 10 ila 20 kullanýcýlar tarafýndan kullanýlacak varsayalým. Platformun ilk tasarým potansiyel kullanýcýlarýn az sayýda dayalý olmuþtur Çünkü, sistem Devamı…
Veri Damýtma: Ýþ Zekasý Veri Önemi Kalite
Bir iþletmenin veri hacmi ve karmaþýklýðý büyüdükçe, kapsamlý bir veri kalitesi stratejisi güvenilir bir iþ zekasý ortamý saðlamaya zorunludur. Bu makalede veri kalitesi sorunlarý ve nasýl ele alýnabilir bakar.

arac icin i zekas marka  zekasý için en iyi araçlarý ile donatýlmýþ bir veri ambarý ile verilerin kalitesini tehlikeye ise (BI), kullanýcýlar verimsizlik ve hayal kýrýklýðý karþýlaþacak. Kuruluþlar analizinde kullanýlan ve daha sonra karar verme. veri kalitesini vurgulamak için bir veri ambarý veya iþ zekasý projesi baþlamadan, bu önemlidir kaynaklardan çok sayýda yakalanan veri olarak bir kurumsal veri ambarý veya veri pazarlarý yolunda yapar, bir veri kalitesi çerçeve verilerin saflýk ölçer Devamı…
McNealy için Bezos: Drop Dead!
Amazon.com 'un altyapý iþ için ilk atlet kadar ... Sun Microsystems. Jeff Bezos liderliðindeki Amazon, Hewlett Packard için selam verdi. Kazanmak o HP "acýklý" olarak adlandýrýlan Sun CEO'su Scott McNealy, bir konuþma arkasýndan geliyor. Güneþ gibi görünüyor diþlerini feryat ve gýcýrdatmak býrakýlýr.

arac icin i zekas marka  Web geliþtirme,web pazarlama,web tasarýmcýsý,web sitesi geliþtirme,web tasarýmcýlarý,web geliþtiricileri,Web tasarým hizmetleri,iþletme web tasarým,web sitesi tasarýmcýsý < > web tasarým ve geliþtirme,özel web sitesi tasarýmý,Jeff Bezos,web site tasarýmcýlarý,web sitesi geliþtirme þirketleri,web sitesi tasarým firmasý Devamı…
Üretim için Cloud ERP: 6 Hususlar
Hemen hemen her dikey üretim pazar segmenti için günümüzde bulut tabanlý kurumsal kaynak planlamasý (ERP) yazýlýmý teklifleri hiçbir sýkýntýsý vardýr. Bulut çözümleri birçok iþletme için rutin iken Ancak, TEC veri onlar üretim þirketleri arasýnda yaygýn olarak kullanýlan olmadýðýný gösterir. TEC analisti Aleksey Osintsev üreticileri bulut uzak kalýyorsun neden ana nedenleri araþtýrýyor ve bunlarý altüst etmektedir.

arac icin i zekas marka  Bulut erp,bulut kurumsal kaynak planlamasý <üretimi için> bulut erp,veri sahipliði,cloud computing erp,bulut tabanlý erp,erp bulut,bulut erp yazýlým,bulut içinde erp,bulut erp çözümleri <bulut> erp,erp bulut bilgi iþlem,veri sahipliði politikasý,kurumsal sahiplik veri,mülkiyet veri,içeriden mülkiyet veri,sahipliði cloud computing veri Devamı…
Intel Chip yetersizliði devam
Intel Corporation yine büyük bir bilgisayar üreticisinin sevkiyat ihtiyaçlarýný karþýlamak için baþarýlý olamadý. Bu kez, Intel'in en güçlü müttefiklerinden biri Dell olduðunu.

arac icin i zekas marka   Digital Business Consulting Toolkit Araçlarý Tanýnan var mý? | USWEB örgüleri Büyük Mahallesi, Market Place ýsý ortaya çýkýyor | Haber Analiz: Dot.Coms Scient ile Bred Baþlarken: Scient Bir Dev içine Spawn mý veya Andersen Kenar var mý? | Server g / Ç Mimarlýk Battle Geçici Birleþme | Dell Duyurdu Ýnternet-Etkin Müþteri Destek Stratejisi | Compaq, Dell duyurun Sekiz Yönlü Intel Sunucular | Dell ABD de PC Pazarýnda # 1 Spot Devraldý | IBM Netfinity 4000R Super-Ýnce Sunucu Devamı…
Küçük Ýþletmeler için NetWare - NetWhy?
Novell hatýrlýyor musun? Onlar NetWare olarak adlandýrýlan að yazýlýmý, þimdi küçük iþletmelere yönelik yapan küçük Utah þirket konum. Tanýdýk geliyor?

arac icin i zekas marka  500 þirketlerinin yardýmcý ayný araçlarý yararlanmak         yönetmek ve iþlerini büyür. Ayrýca, Novell Small Business         Suite 5.1 IBM WebSphere *, Að gibi önemli ortaðý ürünleri içeren         Ýþtirak VirusScan * ve NetShield *, Oracle8i *, Tobit FaxWare *, ve diðerleri. Pazar         Darbe         Bu düz varsa Bakalým - IBM in Küçük Ýþletme Paketi çalýþtýrabilirsiniz         DB2 ve Domino içeren 100 kullanýcýlar iç Devamı…
Bir Kaynak Olarak Tedarikçi Yönetimi
Tedarikçiler en deðerli kaynaklarýndan biridir. Ne yazýk ki, Birçok þirket zýmnen muhalif olan tedarikçi iliþkileri var. Ihtiyaçlarýnýza tanýmlama ve sonra en iyi tedarikçileri onlara yeni müþteri-tedarikçi iþ verimliliði geliþtirmek için yenilikçi yollar önermek için ilgi çekici - Bu makalede, bir kaynak olarak tedarikçileri yönetmek için nasýl anlatýlýr.

arac icin i zekas marka  aþamada önemli bir analitik araçtýr. Bu kanal üzerinden ürün akýþý izleyerek bir müþteri-tedarikçi ürün akýþý desen geniþ bir görünüm ve gerçek kanal performans saðlar. bir   kanal haritasý üç bileþeni vardýr:     dahil olmak üzere her kanal aþamada bilgi ve ürün akýþý, diyagramý     taþýma, depolama, taþýma, iþleme, vb;     ürün birikimi bir kantitatif analiz, ya da temsilcisi modeli,     ve tipik bir süre içinde hareket ve     her aþam Devamı…
No Çiftçi arkasýnda býrakýn
Çin ve Hindistan - - ve küresel iþ için etkisi dünyanýn en büyük iki ülkenin geliþen politikalarý ve sosyo-ekonomik üzerinde Görüþler.

arac icin i zekas marka  çocuklarý almak için bir araç saðlayabilir þehir okullar ve sonuçta yeni bir ekonomik niþ. iki   Hindistan ve Çin de arkasýnda onlarýn kýrsal nüfus býrakýrsanýz fark   Küresel ekonominin yararlarý, onlar büyük bir sorun, sosyal huzursuzluk, sonuçta olacak   yaptýklarý tüm ekonomik ve sosyal kazanýmlar geri olabilir þiddet. Çin   ilden ile göç sýký göçmenlik kurallarý vardýr   ama insanlar bu meydan. Merkezi hükümet odakladý oldu   Bu politikalarý Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others