Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » arac icin tedarik zinciri yonetimi veri


Sistem Yazýlýmý Tedarikçiler Cidden Kayma
Computer Associates, BMC Software, Compuware Corporation ve diðer hisseleri gelir eksiklikleri nedeniyle son günlerde hisse senedi piyasasýnda ciddi gerilemeler uðramýþ. Bu þirketler rakip ve tüm borsada ayný kaderi yaþýyor. Bir kez daha, korkunç Wall Street 'fýsýltý numarasý' yapýlmamýþ ve borsa sert tepki verdi. Mainframe yazýlým satýþlarý çok açýðý neden yumuþatýlmýþ var.

arac icin tedarik zinciri yonetimi veri  Unicenter,pazar araþtýrmasý,ComputerAssociates,bilgisayar ortak,autosys r11,bilgisayar ortaklarý,Unicenter nsm,rakip analizi,bilgisayar ortaklarý programý,Endevor < > ChangeMan,sanayi anket,rakip anket,rakip araþtýrmasý,sanayi hisseleri,piyasa araþtýrmasý þirketleri Devamı…
Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM)
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » arac icin tedarik zinciri yonetimi veri


Saðlýklý Veri Yönetim Giden Yol
Birçok þirket nihayet tüm gerekli verileri kalite süreçleri ile veri tedavi edilir, ama onlar da bir daha karmaþýk kurumsal görüntüsü verilerini uyum gerekir. Yönetim ve kullanýmýyla ilgili politikalarýn bir çerçeve veri kullanýþlýlýðý istismar yardýmcý olacaktýr. Baþarýlý olmak için bir veri yönetim giriþimi için, bu önemli bir iþ sürücü, bir teknolojik donanýma deðil sadece olarak anlaþýlmalýdýr neden TEC araþtýrma analisti Jorge Garcia açýklar.

arac icin tedarik zinciri yonetimi veri  rolleri , veri yönetim araçlarý , , veri yönetim iþ tanýmý , veri yönetim süreçleri , veri yönetim standartlarý , veri yönetim politikasý örneði , ana veri yönetimi , veri yönetim toplantýsýnda 2010 veri yönetim ölçümleri , yapýlandýrýlmamýþ veri yönetim veri yönetim teknik incelemeler , veri yönetim konseyi , non-invaziv veri yönetim , veri yönetim iþlem /> Saðlýklý Veri Yönetim Giden Yol Jorge García - Temmuz 5, 2013 Read Comments Bu makale 4 Ekim 2011 tarihinde Devamı…
Veri Ambarý Gerekliliði
Veri ambarý kökenleri ve neden bir açýklama iþletmelerin rekabet avantajý saðlayan bir önemli teknolojidir. Teknoloji seçimi ve tarihi 'eski' verilere eriþim ile ilgili sorunlar da ele alýnmýþtýr.

arac icin tedarik zinciri yonetimi veri  emin olmak için bir araç deðerlendirilmesinde alýnmalýdýr. Gerekli temizlik karmaþýklýðýna baðlý olarak, temizlik ve doðrulama için özel olarak tasarlanmýþ ayrý bir araç ETL aracý ek olarak satýn gerekebilir. ETL aracý veri kaynaklarý, hedefleri ve dönüþümleri etkin bir þekilde takip olanak saðlayan bir meta ( veri hakkýnda veri ) deposu, sahip olmalýdýr. Aracý sýralý düz dosyalar içine veri almak için ön-iþleme gerek (genellikle COBOL programlarý ile) olmadan e Devamı…
Ulaþým Yönetim Sistemleri: Tedarik Zinciri Tutkal
Artýk küresel imalat sanayi ile, karmaþýk tedarik zincirleri boyunca ürün hareket en organizasyonlar için bir sorun olmaya devam etmektedir. Ama ulaþým yönetim sistemleri bir yerden bir yere mal transferi kolaylaþtýrýr iþlevsellik sunan, günümüz üreticilerinin ikilemleri çözmeye yardýmcý olmak için yol öncülük vardýr.

arac icin tedarik zinciri yonetimi veri  üreticinin özel filo (taþýma araç filosunu) yönetmenize yardýmcý olur, her biri aþaðýdaki üç yönlerini tanýmlayan olacaktýr: Stratejik ve ana yol tasarým :. Bu ürünün uygun teslim izin, doðum her aracýn sürücü alabilir en uygun rota karar yeteneði sorumlu yöneticiler verir Eyalet tasarým :. Bu üreticiler düzenli, tekrarlayan teslimatlar için standart bir yol kurmanýzý saðlar Yönlendirme ve zamanlama : Bu da mümkün olan en iyi yollarý tanýmlamak gibi, üreticileri k Devamı…
Legacy Veri dikkat - Bu Lethal Olabilir
Iki vaka çalýþmalarý ve bazý pratik öneriler - Legacy veri pahalý yeni bir uygulama için ölümcül olabilir.

arac icin tedarik zinciri yonetimi veri  yöntemleri öðrenilebilir         ve araçlarý veri kalitesi ve veri ambarý dünyada kullanýlan. zaman         Eðer, yeni bir çevre için eski verilerini geçirmek için planlama         temelde bir veri ambarý projesi olarak davranmalý. Mantýklý adýmlar         þunlardýr: Profili           veriler geçirilebilir : Mevcut veri içeriði nedir           maðazalar, tespit edilebilir ne anormallikleri, veri anlaþýlabilir Devamı…
Ýhtiyaçlarý Esnek Müþteri Veri Entegrasyonu Çözüm Ýþ için uyarlar
Siperian en ana veri yönetimi ve müþteri veri entegrasyonu (CDI) çözümleri, konsolide yönetmek ve müþteri ile ilgili verileri özelleþtirmek için örgütler saðlar. Uygulanan CDI hub türüne bir kuruluþun iç süreçleri ile CDI ortamýn olgunluk, gereksinimleri ve uyum baðlýdýr.

arac icin tedarik zinciri yonetimi veri  Iþ zekasý,BI,veri entegrasyonu,müþteri iliþkileri yönetimi,CRM,kurumsal kaynak planlamasý,ERP,müþteri veri entegrasyonu,CDI,ana veriler yönetimi,MDM,müþteri verileri hub,servis odaklý mimari,SOA,Siperian Devamı…
SAS "Veri" in "E" koyar
SAS Institute Internet, veri madenciliði teknolojisi uygulamýþtýr. Þirket þirketler Web sörfçüleri davranýþýný analiz ve tahmin yardýmcý olacak ürünler piyasaya sürdü. Hedef müþteri çeþitli kaynaklardan gelen kurumsal veri geniþ hacimli ile biridir.

arac icin tedarik zinciri yonetimi veri  ilgi         WebTrends veya benzeri araçlarý. Ilgi olacaðýný en küçük satýþ         onlara biri olduðunu E-Discovery ile birlikte WebHound. Gibi bir ürün         Bu gibi gibi diðer web bazlý veri madenciliði ürünlerle rekabet olur         den Tahakkuk ve NetGenesis. Biz güçlü olacaðýna inanmýyorum         pazarlama itme bir ürün analiz kendisi için küçük þirketler yönelik         Sadece web veri yeterlidir. Özellikle, Devamı…
Büyük Veri Analizi In-bellek Analytics Rolü
Organizasyonlar bugün çeþitli biçimlerde ve farklý kaynaklardan gelen verilerin giderek daha geniþ hacimli ele almak ve yönetmek gerekir. Böyle büyük veri analizi elde edilecek yararlarý büyük olmasýna raðmen, hýzlý bir analiz için ihtiyaç da dahil olmak üzere doðal zorluklarý, bu yüzden vardýr. Yazýsýnda, TEC BI analisti Jorge García-bellekte analitik bu sorunlarý ele ve büyük veri gizli yarar yardýmcý olur anlatýlýr.

arac icin tedarik zinciri yonetimi veri  iþ zekasý nedir bi araçlarý , veri analizi , iþ zekasý en iyi uygulamalarý , iþ zekasý þirketlerin , iþ zekasý programý , iþ zekasý sistemleri , iþ zekasý veri , veri iþ zekasý , iþ nesneler , iþ zekasý stratejisi , iþ zekasý raporlama araçlarý , CRM iþ zekasý , iþ zekasý uygulama , iþ zekasý yazýlým nedir , iþ zekasý veri ambarý , cognos , açýk kaynak bi , iþ zekasý sistemi , iþ analitiði , iþ zekasý teknolojisi , iþ zekasý olap , açýk kaynak iþ zekasý Devamı…
Daha Senkronize Perakende B2B Veri GXS Satýn Aldý HAHT Ticaret Bölüm: Olay Özeti
GXS, iþ e-ticaret öncü bir iþ, kanal yönetimi uzmaný HAHT Ticaret ile satýn duyurdu. Ancak, iyi bir tamamlayýcý uyum, geniþlemiþ müþteri tabaný ve geliþmiþ çapraz satýþ imkaný (özellikle mevcut müþterilere perakende sektöründe) raðmen, bazý zorluklarýn üstesinden gelmek gerekecektir ve daha ayrýntýlý bir strateji fleshed gerekecektir.

arac icin tedarik zinciri yonetimi veri  ürün bilgileri için yönetim araçlarý içine ve dýþýna veri entegre yazýlým içerir komple bir çözüm paketi teslim edebilmek için umut, iþlem daðýtým hizmetleri, bilgi taþýmak için ve toplum etkinleþtirme elektronik küresel perakende tedarik zincirindeki tüm ticaret ortaklarý baðlamak için. GXS günümüzde toplumda alýcý ve satýcý arasýnda doðru ürün kalemi bilgi eksikliði önemli bir kalýr çünkü bu kombinasyon, perakende topluluk boyunca akan ürün bilgileri Devamı…
Neden Sistemleri Fail - Kirli Veri çýkmaz
Verilerinizi gerçeði yansýtmamaktadýr, sistem etkili olamaz. Bir ticaret ortaðý kirli veri gösteren iþbirliði, günümüz dünyasýnda onlara yanlýþ bir mesaj veren ve bir iþbirliði ortaklýk çaðrýsýnda güven aþaðý düþürüyor.

arac icin tedarik zinciri yonetimi veri  Stratejik Teknoloji Saðlayýcýsý,stratejik BT satýn almalar,IS kaynaklarý,Bilgi sistemleri,proje ekipleri,olan deðerlendirme kriterleri,kurumsal seçerek teknolojileri,kurumsal teknoloji deðerlendirmeler < > teknoloji çözümleri deðerlendirmek,Stratejik Satýcý Deðerlendirme Kriterleri,Ürün Teknolojisi Devamı…
Tedarik Zinciri Yönetimi Yazýlýmý Toptan Daðýtým mantýklý mý? Bölüm 2: Kritik Amacý
Tedarik Zinciri Yönetimi Yazýlýmý toptan daðýtým karþýlaþtýðý zorluklarý karþýlamak için karþýlamasý gereken önemli hedefleri vardýr.

arac icin tedarik zinciri yonetimi veri          Bu kaynaðý olarak bu araçlarý kabul distribütörler için daha uygun hale         zinciri yönetimi yazýlým. Bu kaðýt çelik servis merkezi inceliyor         bakýmýndan bir olgu olarak toptan daðýtým sektörünün kesimi         distribütör ve yardým karþýlaþtýðý zorluklarýn tedarik zinciri üzerinden sunulan         yazýlým. Bu         üç parçalý bir not Bölüm olduðunu. Bölüm         Bir toptan daðýtým Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others